Email again:

ÄRIÜHINGUTE ASUTAMINE

Täitke väljad ja vajutage nuppu "Saada andmed"

Kas sissemaksega või ilma?
Põhikirja koostab asutaja(d) või notaribüroo:

EMTAK koodid 
Asutajatel on  vaja täiendavalt ette valmistada ja notaribüroole äriregistrisse edastamiseks vajadusel esitada:
 
1. juhatuse liikme poolt allkirjastatud lehel osaühingu sidevahendite andmed (telefoni ja faksi number, elektronposti aadress, oma Interneti - kodulehekülje aadressi jms). Telefoni ja faksi numbri ette tuleb märkida riigisisene sihtnumber (äriseadustik § 63); 
2. nõukogu olemasolul juhatuse liikme poolt allkirjastatud lehel nõukogu
liikmete nimed, isikukoodid, elukohad ja volituste alguskuupäev (äriseadustik § 1441g1 p4., § 1891g2ja.~ 318 1g5); 
3. audiitori olemasolul juhatuse liikme poolt allkirjastatud lehel audiitori nimi, isikukood, elukoht ja audiitortegevuse õiguslik alus (äriseadustik § 144 lg 1 p 4,§ 19Olg2ja~ 328 1g3); 
4. rahalise sissemakse puhul: panga teatis osakapitali sissemaksmise kohta (äriseadustik § 144 lg 1 p 3); peale asutamislepingu sõlmimist! 
5. Mitterahalise sissemakse puhul: mitterahalise sissemakse osaühingule üleandmise leping (äriseadustik § 144 lg 1p6);- mitterahalise sissemakse väärtust tõendavad dokumendid vastavait põhikirjas sätestatud korrale (äriseadustik § 144 lg 1 p 6); - kui osaühingu osakapital on vahemait 25 000 eurot ja mitterahalise sissemakse väärtus ületab 1/10 osakapitalist või kui sellise osaühingu kõik mitterahalised sissemaksed moodustavad kokku üle poole osakapitalist, peab mitterahalise sissemakse väärtuse piisavuse hindamist äriseadustiku §-s 142 sätestatud nõuetele vastavuse osas kontrollima vandeaudiitor; - kui mitterahaliseks sissemakseks on kinnisasi või registreerimisele kuuluv vallasasi, väljavõte kinnistusraamatust või registrist, kus vallasasi on registreeritud (äriseadustik § 144 lg 2). Vajalik notariaalselt tõestatud mitterahalise sissemakse üleandmise leping.