NOTARI AMETITOIMINGUD JA AMETITEENUSED 
Notari ametitegevus jaguneb kaheks - ametitoimingud ja ametiteenused.  

Ametitoiminguid, nagu näiteks kinnisvaratehingute tõestamine, on notar kohustatud kliendi soovil tegema ning keelduda saab ta sellest vaid seaduses ettenähtud juhtudel.  
Ametiteenuste pakkumine on vabatahtlik, kuid kui notar on juba teenuse pakkumisega on nõustunud, ei saa ta ilma seaduses toodud aluseta sellest keelduda.  

Tehingute tõestamine on notari peamiseks ametitoiminguks, mille tulemusena valmib notariaalakt. Notariaalakti originaali säilitatakse notaribüroos. Tehinguosalisele väljastatakse ärakirjad osaleja valikul kas paberkandjal või digitaalselt. Igale osalejale on digitaalne ärakiri kättesaadav ka  riigiportaalis  www.eesti.ee.

Tehingu notariaalsel kinnitamisel kinnitab notar tehingu allkirjastaja isikusamasust. Notarile esitatud või notaribüroos koostatud dokumendile tehakse notariaalmärge ning ärakirju nendest notaribüroos ei säilitata.
  
Põhilised tehingud, mis kuuluvad notariaalsele tõestamisele, on järgmised: 
• kinnistu, ehitise või korteri omandamise või võõrandamise lepingud;
• pandilepingud, kommertspandilepingud, hüpoteegi seadmise lepingud;
• muud piiratud asjaõiguste seadmise lepingud (nt hoonestusõigus,         reaalservituut, kasutusvaldus, isiklik kasutusõigus);  
• hooneühistu liikmesuse võõrandamise ja pandilepingud; 
• äriühingute asutamislepingud, ühinemis- ja jagunemislepingud, osaühingu osa võõrandamise ja pandilepingud;  
• abieluvaralepingud või abikaasade ühisvara jagamise lepingud; 
• testamendid; 
• volikirjad. 

Notari poole võite pöörduda ka selliste tehingute tõestamiseks, mille suhtes ei ole notariaalse tõestamise nõuet seaduses ette nähtud.
Notarid tegelevad ka abielude sõlmimise ja lahutamise kinnitamisega, lahendavad pärimisasju ja apostillivad avalikke dokumente.


Notari ametiteenusteks, mida osutatakse vabatahtlikult, on:

 • õigusnõustamine väljaspool tõestamistoimingut;
 • maksundus- ning välismaa õiguse alane nõustamine väljaspool tõestamistoimingut või selle raames
 • lepitamine vastavalt lepitusseadusele
 • tegutsemine vahekohtunikuna tsiviilkohtumenetluse seadustiku alusel;
 • enampakkumise, hääletamise, loosimise ja liisuheitmise läbiviimine ning tulemuste tõestamine tõestamisseaduse alusel;
 • vannutamine ja vande all antava tunnistuse tõestamine tõestamisseaduse alusel;
 • väljaspool ametitoimingut avalduse ja teate edastamine ning tõendi väljaandmine sellise edastamise toimumise või võimatuse kohta tõestamisseaduse alusel;
 • äriseadustiku §-s 631 nimetatud kontaktisiku teenuse osutamine;
 • raha, välja arvatud sularaha, väärtpaberite, dokumentide ja muude esemete hoiule võtmine, kui see ei ole ametitoiming ega sellega kaasnev ametikohustus;
 • ettevõtja esitatud selgitustaotlustele vastamine majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatud korras

Notar Ragne Tehver osutab alljärgnevaid ametiteenuseid: 

 • õigusnõustamine väljaspool tõestamistoimingut;
 • avalduse ja teate edastamine ning tõendi väljaandmine sellise edastamise toimumise või selle võimatuse kohta;
 • raha (välja arvatud sularaha), väärtpaberite, dokumentide ja muude esemete hoiule võtmine.

NOTARI TASU 
Notari tasu on kehtestatud seadusega. Notaril on õigus ametitoimingute tegemise eest võtta tasu ainult notari tasu seaduses sätestatud ulatuses ja korras. Notaril on keelatud sõlmida kokkuleppeid seaduses sätestatud tasumäärade muutmiseks. Tehingute tõestamisel on notari tasu arvutamise aluseks selle tehingu objektiks oleva asja või õiguse väärtus. 

Ametiteenuste osutamise puhul on notari tasu kokkuleppeline. Kokkulepe teenuse osutamise tasu osas sõlmitakse enne teenuse osutamist.